Image module

O NAS

AVALON PRZEDSZKOLE MONTESSORI

Avalon Przedszkole Montessori spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej związane z realizacją podstawy programowej dla nauczania przedszkolnego. Do realizacji programu wychowania i nauczania stosowane są zasady i metody pracy pedagogiki Montessori. Materiał rozwojowy Montessori  znajdujący się w przedszkolu jest dostosowany do podstawy programowej i możliwości rozwojowych dzieci przez co bardzo dobrze przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej i wszechstronnie rozwijają ich umiejętności i zdolności.

Głównym celem wychowawczym Niepublicznego Przedszkola Avalon Montessori jest wychowanie

samodzielnego, wierzącego we własne siły,

niezależnego w myśleniu oraz działaniu człowieka.

Zasady pracy naszego przedszkola:

  • grupy mieszane wiekowo – starsze dzieci uczą się dbania o młodsze, młodsze uczą się przez obserwację starszych
  • indywidualne podejście do każdego dziecka, stworzenie mu optymalnych warunków do rozwoju cech charakteru i zdolności
  • rozwijanie samodzielności dziecka od pierwszych dni pobytu w przedszkolu np. do obiadu dzieci same nakrywają stoliki i sprzątają po sobie
  • szczególne formy pracy: praca własna, wolny wybór materiału, miejsca pracy, tempa pracy, ćwiczenia koncentracji, lekcje ciszy
  • pokojowe rozwiązywanie problemów – dzieci uczą się nazywania i wyrażania emocji, współdziałania z innymi
  • nauka wzajemnej pomocy, a nie egoistycznej rywalizacji
  • nauka szacunku dla siebie i innych, dbałości o rzeczy własne, przedszkolne i innych
  • kompleksowe wsparcie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczycieli ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, pediatrą, fizjoterapeutą
  • propozycja wspólnych działań integrujących dzieci i rodziców (wspólne przedstawienia, pikniki, dni rodziny)
Powrót